Crowned in Purpose

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
CROWNED IN PURPOSE en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen CROWNED IN PURPOSE
CROWNED IN PURPOSE zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en
overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment
bekende stand der wetenschap. CROWNED IN PURPOSE zal zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling
van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24
UUR voorafgaande aan de afspraak aan CROWNED IN PURPOSE melden. Indien de cliënt
deze verplichting niet nakomt, mag CROWNED IN PURPOSE het gehele bedrag voor de
afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten
later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag CROWNED IN PURPOSE de verloren tijd
inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.
CROWNED IN PURPOSE moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 24 UUR voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden
door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt,
inbegrepen werkstakingen door CROWNED IN PURPOSE. (Let op: COVID-19 valt hier niet onder)

4. Betaling
CROWNED IN PURPOSE vertoont alle prijzen van de behandelingen zichtbaar op de website
en op social media.
CROWNED IN PURPOSE vermeldt prijswijzingen een maand voor de ingangsdatum duidelijk
zichtbaar op de website en op social media. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de
aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten middels een bankoverschrijving te voldoen. Betalingen in termijn zijn
hierbij niet mogelijk.
De 50% van het gereserveerde servicebedrag bij CROWNED IN PURPOSE is NIET-
restitueerbaar.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet CROWNED IN PURPOSE voor de eerste behandeling van alle gegevens,
waarvan CROWNED IN PURPOSE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt
redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de
behandelingen.
CROWNED IN PURPOSE neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in Salonized.
CROWNED IN PURPOSE behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet
verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding
CROWNED IN PURPOSE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke
bepaling of een rechterlijke uitspraak, CROWNED IN PURPOSE verplicht is de vertrouwelijke
informatie aan derden te strekken.

7. Aansprakelijkheid
CROWNED IN PURPOSE is NIET aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat CROWNED IN PURPOSE is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik,
werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. CROWNED IN PURPOSE is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
meegenomen naar de salon.
De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van
vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die
kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te
geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van
Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat
beïnvloeden. – Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht
indienen bij de kapper. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te
maken aan de kapper. – De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te
lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te
geven bij ontevredenheid. Ten alle tijden is het doel om de klant met een tevreden resultaat te
behandelen.

8. Garantie
CROWNED IN PURPOSE geeft de cliënt een week (5 dagen) garantie op de behandelingen
en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de haren heeft laten onderhouden door een andere kapsalon.
– De cliënt de haren opzettelijk heeft verknipt of veranderd van kleur.
– De cliënt andere producten dan door CROWNED IN PURPOSE geadviseerd heeft gebruikt
voor de onderhoud van de haren.

– De cliënt de adviezen, voor thuisverzorging van de haren zoals CROWNED IN PURPOSE
heeft aangegeven, niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
– De cliënt jonger dan 16 jaar is.

9. Beschadiging en Diefstal
CROWNED IN PURPOSE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien
de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
CROWNED IN PURPOSE meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden
aan de eigenaar van CROWNED IN PURPOSE.
CROWNED IN PURPOSE moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klant gegrond is zal CROWNED IN PURPOSE de behandeling opnieuw verrichten
zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is
geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien CROWNED IN PURPOSE en
klager niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan
de wetgever of mediator.

11. Haar design
Indien de cliënt een voorbeeld toont van een haarfoto, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het
resultaat van het haar van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
Indien de cliënt het geknipte of gekleurde haar laat fotograferen voor commercieel gebruik,
moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan CROWNED IN PURPOSE. CROWNED IN
PURPOSE mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens de algemene aanvaarden
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,
heeft CROWNED IN PURPOSE het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder
opgaaf van redenen.

13.Recht
Op elke overeenkomst tussen CROWNED IN PURPOSE en de cliënt is het Nederlands recht
van toepassing.

14. Leeftijd
De minimale leeftijd die CROWNED IN PURPOSE hanteert voor het behandelen van het haar is 4 jaar
en kleuren vanaf 16 jaar, mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder of verzorg(st)er.